De siste årene har vært gode for næringslivet i Lillehammer-regionen. Ser vi på årene 2013-2016 har sysselsettingen i privat sektor økt med 2,3 % i Lillehammer-regionen. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men ser vi på landet totalt sett har sysselsettingen i privat sektor i samme periode gått ned med 3,1 %. Så utviklingen i vår region har altså være 5,4 %-poeng bedre enn landet totalt sett. Det er bra. Selv om tallene for 2017 ikke har kommet ennå, er vår klare oppfatning at den positive utviklingen fortsatte gjennom 2017.

Vi som jobber som næringsutviklere i Lillehammer-regionen Vekst har som overordnet mål å bidra til økt sysselsetting og økt tilflytting. I 2018 har vi noen særlige satsingsområder som jeg sier litt om her.

Fortsatt sterk satsing på gründerskap. Her tar vi med oss de gode elementene fra 2017 og skal gjøre dette enda bedre. Gründerfelleskapet Hub LHMR og den kreative møteplassen Hub.Pub videreføres og utvikles. Begge deler bidrar sterkt til at kreative mennesker møtes, prater sammen og utvikler ideer og muligheter i fellesskap. Gründerdagene Lillehammer ble arrangert i 2016 og 2017, med godt besøkte arrangementer begge år. Hensikten er å sette søkelyset på gründerskap, fortelle suksesshistorier og gi inspirasjon og faglig input. Arrangementet vil videreutvikles i 2018. I tillegg vil vi forsterke og profesjonalisere arbeidet med etablererveiledning, i samarbeid med gode samarbeidspartnere i Skåppå Kunnskapspark og Innovasjon Norge Innlandet.

IKT og digitalisering. Lillehammer-regionen har en utrolig sterk IKT-sektor. I følge Konjunkturbarometeret til Sparebank 1 Østlandet omsetter sektoren for 820 millioner i 2016. For å ha noe å sammenligne med er dette kun 15 % mindre enn i Hamarregionen, som er en region med dobbelt så mange innbyggere som Lillehammer-regionen.

Innen IKT er særlig et fellesprosjekt med Oppland Fylkeskommune og Gjøvik om cybersikkerhet viktig. Med svært sterke offentlige aktører som Cyberforsvaret og NTNU som kjerne, skal det jobbes for økt verdiskaping innen dette feltet.

Utover dette ønsker vi å satse på E-sport. Vi er klar over at noen synes dette er en merkelig satsing, men for oss handler dette om flere forhold: E-sport-utøvere har en kompetanse utover selve spillingen som er verdifull for bedrifter i regionen og samfunnet ellers, vi ønsker å underbygge satsingen på Gausdal videregående og E-sport er verdens raskeste voksende sport – og vi mener at en komplett sportsregion som Lillehammer må være med på dette toget. I tillegg til E-sport kjører vi også et prosjekt som handler om digitale forretningsmodeller i arrangementer.

Som et siste punkt innen dette området ønsker vi å bidra til at helt vanlige bedrifter får mer forståelse for digitaliseringens muligheter. Mens mange er langt framme, er det vårt inntrykk at flertallet av bedriftene oppfatter digitalisering som noe skummelt. Vi ønsker å ufarliggjøre og bidra å redusere barrierene mot å dra nytte av digitaliseringen. Dette gjør vi blant annet med et næringsseminar 12. april.

Næringsareal. Når det gjelder næringsareal, så vil jeg først vektlegge betydningen av at vi er regionalt organisert. Det innebærer at vi kan tenke muligheter i tre kommuner når det gjelder lokalisering av bedrifter. For Jeg skal ikke legge skjul på at Lillehammer per nå har en utfordrende situasjon med næringsareal. Mye areal er, midlertidig og permanent, båndlagt av statlige samferdselsetater. Bane Nor har varslet et noe mindre arealbehov for sin hovedbanegård, og det nærmer seg en avklaring på E6-trasé. Begge deler viktige avklaringer for viktige næringsarealer i Lillehammer.

I forbindelse med ny arealplan jobbes det også med å tilgjengeliggjøre nye områder for næringsvirksomhet. Særlig viktig er arbeidet med forlengelse av Industrigata og en mulig utvidelse av næringsarealet inn i dagens Hovemoen Leir. Dette vil tilgjengeliggjøre betydelig nye arealer, som vil øke Lillehammers konkurransekraft i arbeidet med å trekke nye bedrifter til regionen.

Trekke nye bedrifter til regionen. Lillehammer-regionen Vekst jobber kontinuerlig med å trekke nye bedrifter til regionen. Det skal vi fortsette med i 2018, og vi skal sette mer trykk bak arbeidet. Først og fremst dreier dette seg om bred kommunikasjon av regionens fortrinn, og strategisk påvirkningsarbeid mot utvalgte bransjer og bedrifter. I 2017 har vi jobbet svært bra med kommunikasjon mot potensielle tilflyttere, i 2018 skal vi jobbe minst like godt mot bedrifter som potensielt kunne tenke seg hit.

Vi som jobber med næringsutvikling i Lillehammer-regionen Vekst har et fantastisk utgangspunkt for arbeidet vi gjør. Næringslivet i regionen går svært bra, og opplever god vekst både på topp- og bunnlinje og i sysselsettingen. Vi skal gjøre vårt i 2018 for å bidra til at denne veksten fortsetter.

Hilsen,
Eirik Haagensen