Et av de viktige satsingsområdene innen næringsutvikling i Lillehammer-regionen er IKT og Cybersikkerhet. Noen vil påpeke at cybersikkerhet er et håpløst ord som blander engelsk og norsk, og noen fagfolk vil mene at begrepet er misvisende. Når vi har valgt å bruke ordet er det fordi regjeringen bruker det i sine offisielle dokumenter, og det også henger sammen med ordbruken til de sentrale aktørene i regionen, nemlig Cyberforsvaret og NTNU.

Tidligere blogger om digitalisering, koding og E-sport.

Hva er cybersikkerhet?

I dagligtalen til folk flest brukes cybersikkerhet rimelig synonymt med IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet. Uansett definisjon er realiteten at vi i et stadig mer digitalt samfunn, utsetter oss for stadig flere digitale trusler. Truslene må håndteres, både ved at hver enkelt er bevisst hva de kan gjøre og ikke minst at vi bygger samfunsstrukturer som kan håndtere trusler på makronivå.

Cybersforsvaret er grunnlaget for cybersikkerhetssatsingen

I Lillehammer-regionen er basisen for satsing på cybersikkerhet Cyberforsvaret (CYFOR) på Jørstadmoen. CYFOR er en forsvarsgren i Norge på linje med marinen og hæren, og det er all mulig grunn til å tro at at CYFOR blir viktigere de kommende årene, i takt med at det forventes økning i digital krigføring. Allerede i dag er hovedkvarteret til CYFOR på Lillehammer, men det er fortsatt stor spenning knyttet til hvor mange arbeidsplasser det til slutt vil være her. Regjeringen har vedtatt at en større del av personalet skal samles her, men det gjenstår både klare politiske signaler om iverksettelse og investeringsmidler til nye bygninger for at det skal kunne realiseres.

Samarbeid med Gjøvikregionen og Oppland Fylkeskommune

Vår satsing på cybersikkerhet gjøres i tett samarbeid med Gjøvikregionen og Oppland Fylkeskommune. Gjøvik har et stort cybersikkerhetsmiljø på NTNU, herunder Center for Cyber and Information Security. Et internasjonalt miljø, som samarbeider med sentrale aktører både innenlands og utenlands. Norsis befinner seg også på Gjøvik. Norsis er en forkortelse for Norsk Senter for Informasjonssikring, og gir informasjon om trusler, råd om forebygging og hjelp for dem som blir utsatt for kriminalitet og krenkelse på nettet.

Langsiktighet er viktig

Satsingen på cybersikkerhet er langsiktig. Styrkingen av CYFOR skjer gradvis, men krever at regionens politikere er på hele tiden for at de riktige signalene skal komme fra regjeringen. Samtidig må vi som administrasjon være tett på CYFOR her lokalt, for å gjøre det vi kan for å tilrettelegge slik at det blir enkelt for ansatte i CYFOR å flytte til Lillehammer.

Den langsiktige satsingen på cybersikkerhet handler om mer enn bare Cyberforsvaret. Målsetningen er at vi over tid også skal få en betydelig økning i arbeidsplasser også utenfor Forsvaret. Helt konkret vil jeg under komme inn på to konkrete prosjekter som er ferd med å materialisere seg, nemlig Sikkerhetsfestivalen og Kommune-CSIRT.

Sikkerhetsfestivalen 2019

26.-28. august 2019 arrangeres Sikkerhetsfestivalen 2019 på Lillehammer. Målsetningen er at dette blir starten på en årlig tradisjon, der cybersikkerhetsmiljøet i Norge samles på Lillehammer. Utgangspunktet for festivalen er Norsk Informasjonssikkerhetsforum sin årlige høstkonferanse. De ønsket å gjøre noe annerledes siden konferansen er 25 år, og valgte seg Lillehammer for å arrangere en sikkerhetsfestival. Bakgrunnen for valget er kombinasjon av en kompakt by med god overnattingskapasitet, og det fakttum at vi er en region som satser på cybersikkerhet. En slik festival er strategisk svært viktig for oss som region.

Jeg var nylig på programkomitemøte for festivalen, og ble imponert over at det var levert 140 innspill til konkrete programposter. Mange hundre mennesker samles på Lillehammer for å lære om og diskutere cybersikkerhet i august. Sjekk ut festivalen på www.sikkerhetsfestivalen.no og les om den i Computerworld.

Kommune-CSIRT – cybersikkerhet i kommune-Norge

Nylig bevilget Oppland Fylkeskommune 8 millioner kroner til etableringen av Kommune-CSIRT. For de fleste et intetsigende begrep, så jeg skal prøve å forklare. CSIRT står for Computer Secutiry Incident Response Team og handler i dette tilfellet om å ivareta digital sikkerhet i kommune-Norge. Alle norske kommuner behandler store mengder sensitiv informasjon om sine innbyggere, og i tillegg vil flere deler av tjenestetilbudet til en kommune kunne bli slått ut av dataangrep. Alle kommuner må derfor tenke på cybersikkerhet, og håndtere mulige og faktiske trusler. En normal norsk kommune er for liten til å gjøre dette, og det er også for enkelt å legge ansvaret på teknologileverandørene. Derfor har Lillehammer og Gjøvik kommuner, med god støtte av Fylkesmannen i Oppland underveis, over tre år jobbet for å få etablert en Kommune-CSIRT. Nå ser det ut som vi har kommet til det punktet der vi kan realisere.

Antall arbeidsplasser et slikt senter vil gi til Lillehammer- og Gjøvikregionen er for tidlig å si noe om. I første omgang vil selskapet ha 3-4 ansatte, men dette vil forhåpentligvis øke relativt raskt. Like viktige er det likevel at en Kommune-CSIRT blir en ny bærebjelke i regionens satsing på cybersikkerhet.

 

Med sikker hilsen Eirik Haagensen, næringssjef Lillehammer-regionen