En viktig del av jobben vår i Lillehammer-regionen Vekst er å jobbe med tilflytting. Vi ønsker å fortelle utflyttere, naturinteresserte, idrettsinteresserte, kulturinteresserte og alle andre hvorfor Lillehammer-regionen er et fantastisk sted å bo.

Derfor arrangerer vi Homesick 4. juledag, i samarbeid med godt over 20 arbeidsgivere i Lillehammer-regionen. Med arrangementer som Homesick ønsker vi å lokke utflyttede lillehamringer, gausdøler og øyværinger, og selvfølgelig andre som av ulike grunner ønsker seg til regionen, til å faktisk flytte hit. Vi vet at mange trenger et lite ekstra spark bak for å ta dette steget, og i noen tilfeller kan dette lille sparket komme fra oss i Lillehammer-regionen Vekst.

En positiv bieffekt av å lokke utflyttede hjem er at vi bidrar til at regionens bedrifter får tak i arbeidskraft de har vanskeligheter med å få tak i selv. Det er ikke mitt inntrykk at dette er en generell utfordring for regionens bedrifter, men for noen bedrifter er tilgang på den riktige kompetansen et hinder for utvikling. Gjennom arrangementer som Homesick er vi Kirsten Giftekniv for dem som har og dem som trenger kompetanse. Eksemplene på at det gir resultater er flere selv etter bare to gjennomførte arrangementer.

Homesick

Homesick er ikke bare to arrangementer årlig, ett i Oslo og et på Lillehammer. Det er kontinuerlig arbeid over tid, der det meste av arbeidet foregår gjennom digitale kanaler. En prosess med å flytte hjem tar ofte tid. Fra de første tankene begynner å komme, til drømmer om en annerledes og kanskje mindre stressende tilværelse, til å sette opp Finn-søk på bolig og jobb og til flyttingen faktisk skjer. I hele denne prosessen ønsker vi å være tilstede og ha en positivt ladet kommunikasjon med de potensielle tilflytterne. I tett sammenheng med næringsliv og arbeidsgivere i offentlig sektor.

Befolkningsutvikling består grovt sett av tre komponenter: fødselsoverskudd eller -underskudd, netto innenlands tilflytting og netto innvandring. Oslo har hatt en eksplosiv vekst det siste tiåret, men faktum er at Oslo har opplevd netto innenlands utflytting i perioden 2008-2016, nærmere bestemt har 6618 flere personer flyttet fra Oslo til et annet sted i Norge enn motsatt. Veksten har altså kommet gjennom fødselsoverskudd og ikke minst svært høy netto innvandring.

I grafen under har jeg plottet inn samlet %-vis netto innflytting i perioden 2008-2016 og avstand fra en av Norges fem største byer (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand). Hypotesen bak er at veksten er sterkere jo nærmere en av de største byene bykommunen er lokalisert. Bykommuner i alle fylker unntatt Sogn & Fjordane og de tre nordligste fylkene er tatt med i analysen. De fem byene største byene er heller ikke tatt med.

Som den lineære kurven (forventningskurve) viser er det en sammenheng mellom avstand fra en av de fem største byene og netto innenlands tilflytting. Det som er interessant er å se på hvilke bykommuner som er tydelige positive uteliggere fra normalen. Tre av disse bykommunene ligger i Innlandet, to i Østfold og en i Akershus. De fem største bykommunene i landet ikke med i grafen, men alle ville ligget under forventningskurven. Stavanger har hatt en netto innenlands utflytting på 5,9 %, mens Oslo har hatt utflytting på 1,2 % og Bergen 0,9 %. Befolkningsveksten i disse kommunene kommer altså fra fødselsoverskudd og innvandring.

Lillehammer og Hamar er bykommunene i Innlandet med størst netto tilflytting, og begge skiller seg betydelig positivt ut fra forventet tilflytting gitt avstand fra en av de store byene. Ringsaker og Gjøvik ligger begge under forventningskurven, og har i perioden hatt en begrenset netto tilflytning.

Positiv retning

Det at Lillehammer skiller seg så klart ut i positiv retning er for meg et klart bevis for byens og regionens attraktivitet. Vi merker i dialogen vi har med potensielle tilflyttere at regionen har noen unike kvaliteter som mange ønsker seg til. For mange dreier det seg om nærheten til naturen, kombinert med et rikt aktivitetstilbud og en attraktiv småby med en unik gågate. Samtidig er grunnene til å flytte til regionen mange og varierte.

Velkommen til Lillehammer-regionen, og god jul i julebyen.

Hilsen,
Eirik Haagensen
Næringssjef i Lillehammer-regionen

 

Graf: SSB/ Google maps