Film har vært en viktig satsing innen næringsutvikling i Lillehammerregionen i flere år. Satsingen har bidratt til et solid filmmiljø og at regionen har vært innspillingssted for et stort antall filmer og serier. Den mest kjente blant disse er Lilyhammer, men mange andre kjente produksjoner har hatt hele eller deler av innspillingen i regionen.

I tillegg til mange dyktige filmarbeidere, har Lillehammer by Norges mest moderne miksekino. I den ene salen på Lillehammer kino mikses lyden til et stort antall filmer hvert år. Aller mest oppmerksomhet skapte det når Karpe var her for å bidra til lydmiksingen til deres film Adjø Montebello.

Med film som sentralt element i regionen, hører selvfølgelig en filmfestival med i tilbudet. Og med tanke på at vi har den nasjonale filmskolen i regionen, er vel ingenting mer naturlig at det er snakk om en studentfilmfestival. Amandus-festivalen arrangeres neste gang i april 2020.

Amandus-festivalen arrangerer fra 1.-4. april 2020. Film er en viktig satsing i Lillehammerregionen

Les mer om filmsatsingen spesielt og kulturnæringer generelt.

En del av satsingen dreier seg om strategisk rettede tilskudd til film. I samarbeid med Filminvest har Lillehammerregionen i disse dager utlyst to tilskudd som har til hensikt å styrke regional filmnæring og -produksjon.

PRODUKSJONSTILSKUDD FILM

Det ene tilskuddet på inntil kr 150 000,- er et tilskudd som skal gå til produksjon.  Tilskuddet er ment å styrke søkerens mulighet til å drive næringsvirksomhet innenfor sitt felt. For å kvalifisere for tilskudd må søker vise i søknaden at tilskuddet vil ha stor betydning for realiseringen av prosjektet det søkes støtte til. Ved vurdering av søknader, vil Lillehammerregionen vektlegge prosjektets verdiskapningseffekt, kommersielle potensial og potensial for utvikling av filmbransjen i Lillehammerregionen (Lillehammer, Øyer, Gausdal). Prosjekter for barn og unge og samarbeidsprosjekter mellom flere regionale filmaktører er særlig ønskelig.

TILSKUDD TIL PROSJEKTUTVIKLING FILM

Det andre tilskuddet er et utviklingstilskudd for prosjekter i tidlig fase/idéstadiet. Tilskuddsordningen har som formål å stimulere næringsvekst i Lillehammer. Prosjektidéen som grunnlag i søknaden må være formulert på 1 side og inneholde: Forfatter, grunnide/premiss, halv sides pitch, samt hvilken tilknytning til Lillehammer prosjektet har. Det siste er en forutsetning, enten gjennom at de som utvikler prosjektet har sitt daglige virke her, eller bruker byen som location.

Midlene skal stimulere til ide- og prosjektutvikling, og prosjektene som støttes skal ikke ha hentet støttet fra noen andre. Idéen/prosjektet skal være definert som helaftens fiksjon-/dokumentarfilm for kino eller fiksjon-/dokumentarserie for tv.

Søkeren må være bosatt og virke i Lillehammerregionen. Søkeren må være profesjonell, dvs. bør ha/eller hatt minimum en helaftens spillefilm eller serie i produksjon, eller dokumentert kompetanse/yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen.

Søknadssummen er kr 40 000,-. Tilskuddsordningen har inntil har 2 tildelinger høsten 2019. Tildelingen er såkalt ”soft money”. Det vil si at det ikke stilles krav til tilbakebetaling, men det skal skrives en kort rapport om status og prosjektmidlenes bruk. Lillehammer kommune skal også krediteres ved distribusjon.

For å få vite mer mer om begge ordningene, les mer på Filminvest sin hjemmeside.