GJESTEBLOGG: Bedriftene øker forventningene til 2017, viser DNBs ferske Bedriftstempen. Troen på økt omsetning og økt lønnsomhet øker, og flere planlegger å ansette nye medarbeidere i 2017.

Forventningsindeksen som sammenligner variablene i undersøkelsen, viser en oppgang på hele 10 poeng  for Norge, og 15 poeng for Oppland. Denne er signifikant. Forventningene bedriftene i Oppland har til 2017 er altså betydelig høyere enn forventningene bedriftene hadde til 2016. Undersøkelsen sier ikke noe eksplisitt om bedriftene i Lillehammer-regionen, men vår oppfatning er at bedriftene i Lillehammer-regionen leder an i utviklingen.

Som bank kjenner vi oss godt igjen i resultatene.  Norsk næringsliv har vært veldig omstillingsdyktig de siste årene og for mange bedrifter har dette ført til vekst.

Bedriftene er mer optimistiske
Bedriftene har blitt mer optimistiske i sin fremtidstro. Dette gjelder alle variablene i undersøkelsen, nemlig omsetning, lønnsomhet og antall ansatte.

Størst prosentvis endring fra tidligere vises i at flere tror på økt omsetning. For 2016 forventet 52 prosent av bedriftene økt omsetning, mens for 2017 er det så mange som 62 prosent som ser for seg dette. I Oppland er det hele 64 % som forventer økt omsetning.

54 prosent tror på økt lønnsomhet, dette er en oppgang på fem prosentpoeng. Her ligger Oppland litt etter med 49 %, men også det er et positivt tall. Det er også gledelig å se at flere bedrifter mener de skal ansatte flere, så mange som 35 prosent av bedriftene.  Her er Oppland omtrent på snittet.

Tjenesteytende næringer er optimistiske
Det er særlig overnatting- og serveringsbransjen, tjenesteytende bransjer, samt informasjon- og kommunikasjons-bransjen som ser positivt på 2017.
Overnatting- og serveringsvirksomhet ser positivt på neste år, og den svake kronen er en viktig årsak.  Dette stemmer godt med bildet vi ser lokalt i Lillehammer og Gudbrandsdal.

Oppsummering av Bedriftstempen 2017:

  • Flere bedrifter tror på økt omsetning i 2017 versus 2016. Så mange som 6 av 10 bedrifter ser for seg økt omsetning og dette er en relativt sterk økning siden 2016. 1 av 3 bedrifter mener at 2017 vil gi like stor omsetning som 2016, mens kun 5 % tror de vil ha en nedgang i omsetningen.
  • 1 av 2 bedrifter mener 2017 vil gi økt lønnsomhet, mens 4 av 10 bedrifter ser for seg at neste år gi samme lønnsomhet som året vi er inne i. Kun 5 % forventer en nedgang i lønnsomheten.
  • 1 av 3 bedrifter vil ha flere ansatte om 12 måneder enn det de har i dag. 6 av 10 vil ha like mange ansatte, mens kun 5 % vil ha færre ansatte.
  • Totalindeksen opp 10 poeng. Forventningsindeksen som sammenstiller variablene vi måler i undersøkelsen, viser en oppgang på ti poeng. Dette er en klar oppgang.

 

Skrevet av:
Jahn Petter Dahlum
Leder bedriftsavdelingen DNB Lillehammer


Fakta om undersøkelsen
DNB Bedriftstempen er et forventningsbarometer der vi spør bedriftsledere om hva de tenker om bedriftenes omsetning, lønnsomhet og antall ansatte for neste år.

Det er gjennomført 3200 intervjuer blant DNBs små og mellomstore bedriftskunder. Av disse er 140 bedrifter i Oppland. Undersøkelsen er gjennomført per e-post, i perioden 25. oktober – 7. november 2016. Undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået Ipsos Norway.