Har du en idé til et nytt arrangement? Er du allerede involvert i et arrangement og har en idé til videreutvikling av dette? I begge tilfeller kan det hende at du kan få støtte til arbeidet.

Visste du at Regionrådet i Lillehammer-regionen har avsatt inntil kr. 500 000 for å støtte opp under utviklingen av nye og eksisterende arrangementer til i 2017? Midlene er fordelt på to søknadsfrister. Skal du ha mulighet til å komme med i vurderingen i første runde, må du søke innen 15. februar 2017. Neste anledning blir i september.

Synliggjøring: Arrangementene er viktige for Lillehammer-regionen. De synliggjør regionen både nasjonalt og internasjonalt, skaper store ringvirkninger til overnattingsbedrifter, restauranter, kafeer og handelsstand, utgjør et viktig økonomisk bidrag til frivillige lag og foreninger og gir fastboende, fritidsboligbeboere og tilreisende et uovertruffent tilbud av arrangementsopplevelser. Vi har arrangementer innen både idretts- og kulturfeltet og vi har arrangementer som er utviklet i regionen, internasjonale mesterskap, deltakerbaserte breddearrangementer, så vel som attraktive publikumsarrangementer.

Bredde: Vi våger å påstå at ingen andre regioner av sammenlignbar størrelse kan skilte med en slik bredde i store og spennende arrangementer og stadig nye utvikles og tiltrekkes. Gjennom støtteordningen ønsker Regionrådet å underbygge utviklingen av nye arrangementer og nytenkning i eksisterende arrangementer, for derigjennom å stimulere til økt regional verdiskaping. Midlene forbeholdes derfor arrangementer som har, eller har potensial til å få, oppmerksomhet, deltakere og/eller publikum nasjonalt eller internasjonalt.

Kriterier: Det er utarbeidet et eget søknadsskjema og et sett med kriterier som et arrangementsutviklingsprosjekt må oppfylle for å kunne få støtte.  Du finner søknadsskjema, oversikt over tidligere tildelinger og informasjon om vurderingskriteriene her.

Spørsmål: Er det noe mer du lurer på, kan du ta kontakt med meg,  Anne Kirsti Ryntveit, på e-post akr@vekst.lillehammer.no  eller tlf. 90611464.

 

Hilsen,
Anne Kirsti 🙂